Публічне акціонерне товариство «Ребус Україна»


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  07.04.2015р. Зміна складу посадових осіб емітента


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Гуржий Н.А.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

03.04.2015

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Ребус Україна"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49094, м. Днiпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 58-А, блок 3

4. Код за ЄДРПОУ

33770879

5. Міжміський код та телефон, факс

(056) 3739793 (056) 3739793

6. Електронна поштова адреса

rebus_ukraine@academy.in.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

03.04.2015

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№66 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

07.04.2015

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

rebus_ukraine.proemitent.info

в мережі Інтернет

07.04.2015

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

03.04.2015

припинено повноваження

Ревiзор

Шульга Катерина Олексiївна

АН №827429
12.10.2009 Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетрвоськiй областi

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до протоколу чергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Ребус Україна» (далi – Товариство) вiд 03.04.2015р. б/н прийнято наступнi рiшення: 1. Припини повноваження Шульги Катерини Олексiївни (паспорт АН 827429, виданий Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 12.10.2009р.) як Ревiзора Товариства у зв’язку iз поданням нею заяви про дострокове припинення повноважень. Перебувала на данiй посадi 1 рiк. Усi зазначенi вище особи акцiями (часткою) Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

03.04.2015

обрано

Ревiзор

Ганжа Вiталiй Анатолiйович

АЕ №334923
14.06.1996 Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до протоколу чергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Ребус Україна» (далi – Товариство) вiд 03.04.2015р. б/н прийнято наступнi рiшення: 2. У зв’язку iз невеликою кiлькiстю акцiонерiв, обрати Ревiзором Товариства строком на три роки Ганжу Вiталiя Анатолiйовича (паспорт серiї АЕ№334923 виданий Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 14.06.1996р). Протягом останнiх 5 рокiв працював у ПрАТ КУА «Академiя Iнвестментс» на наступних посадах: менеджер, менеджер з адмiнiстративної дiяльностi, начальник адмiнiстративного вiддiлу. Усi зазначенi вище особи акцiями (часткою) Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

 

ProEmitent.INFO